ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
  03/01/2561 11:09แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารกระบวนการบริหารสัญญาระดับจังหวัด
   [03/01/2561 11:10] แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารกระบวนการบริหารสัญญาระดับจังหวัด 
  22/12/2560 16:24รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2560
   [22/12/2560 16:25] รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2560 
  22/12/2560 15:18รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560
   [22/12/2560 15:19] แบบสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
  24/11/2560 16:19แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
   [24/11/2560 16:20] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงพยาบาลลำปลายมาศ 
  05/10/2560 14:22ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   [05/10/2560 14:23] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ(e-bidding) 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ
  15/03/2561  10:36ราคากลาง โครงการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
   [15/03/2561 13:39] ตาราง ปปช .โครงการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ  
  05/03/2561  11:23รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561
   [05/03/2561 11:27] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561